Beskrivning: http://gulliga.se/Dokument/LogaInfo.gif

 

Verksamhetsberättelse för 2014

 

 

 

Föreningen för DGFs historia i korthet

 

Föreningen grundades i slutfasen av den första hungerstrejken, som arrangerades mot etnisk diskriminering på Sergels torg 2004. Hungerstrejken pågick i 67 dagar och blev lyckad och populär. Under perioden 2006 till 2011 arrangerade föreningen, eller medverkade i följande evenemang: Solidaritetsinsats för de drabbade människorna efter en jordbävningskatastrof i Perú. Rafael åkte till Perú med delfinansiering av vår förening och som representant av en solidaritetskommitté som kallades för “Pueblo a pueblo”. Anne-Marie Grave var aktiv i en förening i Husby som heter “Life organization”. A-M arbetade med läxläsning för unga somalier och skaffade medel från kulturstrategiska avdelningen i Stockholm stad till en multikulturell fest i Tensta Träff 2010. DGF arrangerade också en studiecirkel som hette ”Upptäck Sverige för papperslösa och asylsökande människor från olika länder i Latinamerika 4 ggr i Studieförbundet Vuxenskolans regi  från 2006 till 2007.

 

Från och med december 2012, började Rafael och andra medlemmar i föreningen för DGF, förbereda, med inspiration av den GULLIGA visionen, ett övertagande av den försöksodling i Hästa gård(som döptes senare till ”Akalla ekoodling”) där Rafael har varit anställd som projektassistent för Studiefrämjandet Norra Stor Stockholm, finansierad både av Stockholms länsstyrelse och EU.

 

I januari 2013 bestämde Rafael och Anne-Marie att återuppta styrelsearbetet i DGF. Trots motstånd från några medlemmar i föreningens styrelse inledde Rafael och andra sympatisörer en “Hungerstrejk demonstration” på Akalla torg för att rädda ”Akalla ekoodling”. Hungerstrejken fick brett stöd från kunder, grannar, massmedia, fackförening, m.fl. Vi fick en stödlista på nära 900 underskrifter. En del politiker från Miljöpartiet (Mehmet Kaplan) och Vänsterpartiet (Jens Holm) gav sitt offentliga stöd till Akalla eko-odling som idé. Skrivelse har lämnats om stöd till Akalla eko-odling till stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista via miljöpartisterna Jakob Denker och Beate Lindberg och en mera allmänt hållen skrivelse till Stockholm stad (fullmäktige) via Daniel Helldén.

 

Under våren 2013 gick 4H Lantbruk AB som arrenderade Hästa Gård i konkurs. Vår förening fick därför förhandla om vatten, el och gödsel via konkursförvaltaren. Odlingsåret 2013 blev gott och många personer kunde köpa grönsaker till ett lägre pris än vanligt för ekologiska produkter. All behållning gick till föreningen.

 

Den nye arrendatorn som tillträdde 1 oktober 2013, var Naturskog AB, lett av Peter Saarikoski. Den 3 oktober hade föreningens ordförande Anne-Marie Grave ett informellt möte med Peter Saariskoski som under samtalets gång blev mer positiv till vår närvaro på Hästa gård och utlovade att det fanns ”en öppning”. Han skulle bara kolla med exploateringskontoret. Vi skickade en skrivelse till exploateringskontoret där vi krävde besked om vi skulle få stanna eller ej och där vi efterfrågade en åtgärdslista för att veta vad som krävdes för att få stanna. Vi fick aldrig något svar från Exploateringskontoret trots att vi hade adresserat brevet till officiell adress och särskilt till Åsa Wigfeldt. I december kom ett slutgiltigt besked från Kronofogden att vi skulle avhysas den 21 januari 2014. Peter Saariskoski meddelade 18 december att vi inte längre skulle få stanna. Inom en vecka kom negativt besked  efter vår överklagan till Kronofogden om att avhysningen skulle genomföras likväl.Det blev bråda tider med att transportera och bränna upp så mycket grejor som möjligt för att inte behöva betala en dryg flyttkostnad genom Kronofogden. Dock hade Kronofogdens utredning efter överklagandet lett till ett beslut den 2 dec om hur stor kostnaden skulle bli, omkring 12.000 kr. vilket vi inte fick veta förrän långt efteråt.

 

Avhysningsdagen av Akalla ekoodling, den 21/1 2014

 

Vi anordnade ett event med uppträdanden, tal, eld, och dans under det att kronofogden plockade med sig våra saker. Seif och Rafael och Damir hade delat ut flygblad i närområdet. Ca 40 personer kom. Flera journalister från olika media var närvarande och skrev artiklar i Etc Stockholm, Proletären och Norra Sidan. Kronofogden gav oss en respit på några dagar till för att forsla bort det sista.

 

Rafaels strejk på triangeln - sista striden för ekoodlingen.

 

Tillstånd från polisen söktes för 1 februari till sista februari. Rafael sov i tält på trafiktriangeln vid Akallavägen och vi hade flera träffar med sympatisörer där. Banderoller och informationsskyltar målades och sattes upp. Samtidigt blossade en strid upp med Naturskog AB. Elanslutningen i vårt odlingsområde avbröts. Peter Saarikovskis personal krossade en av skyltarna på triangeln. De kvarvarande kaninerna som rymt dödades.  Aktionen vid trafiktriangeln avbröts 26 februari och hela området städades. I denna länk finns mer info om strejken https://bambuser.com/v/4383290

 

Fernando Garcia Dorys strävan att vi skulle få odla på Eggeby gård

 

I samband med att avhysningen var ett faktum startade konstnärerna Fernando Garcia Dory och Erik Sjödin ”Hästa gård” Social Cultivation Initiative. De strävat efter att använda konst  för att skapa social förändring och bygga hållbara samhällen. En intern Facebook grupp bildades där Fernando bl.a. skrev:

 

Let´s transform it into courage to go forward, and reconstitute the project! They cannot evict our ideas !

 

Fernando försökte ordna ett kontrakt genom Tensta konsthall och Eggeby gård där vi skulle få odla på 2500 kvm säsongen 2014. Detta skulle ske i en nybildad förening som Fernando föreslog kunde heta Eggeby Ecoodling Gulliga Folkrörelsen (EEGF). Verksamheter som skulle ingå var t.ex. Eriks Konstkollo, Damirs Capoeira och Permakulturverkstad, Anne-Maries stickningsverksamhet. Fernando hade konstprojekt pengar (ca 20.000 kr) som han erbjöd sig använda för byggnation av växthus, förråd och bevattningsanläggning. Trots att Eggeby gårds representanter var positiva, kunde planerna inte förverkligas. Stockholms stad och Hästa gård under Naturskog AB har ansvar även för större delen av åkrarna runt Eggeby Gård och de gick inte med på att vi kunde bruka jorden där.

 

 

 

Hjulstaodlingen

 

Avhysningen skadade vår förening på flera olika sätt. Det som skadade oss mest ekonomiskt var lagringskostnader i Shurgard på ca- 1500 kr/månad. Efter förhandlingar med Blå Vägen fick vi så småningom möjlighet att odla i Hjulsta på ca. 2000 kvm. Odlingssäsongen blev försenad p.g.a olika hinder och prioriteringar. Under denna säsong hann vi bara odla följande växter:potatis, sallad, squash, pumpor och några kryddväxter. Men resultatet blev undermåligt, rådjuren åt upp de flesta plantorna och resten blev förstörda av nattfrost. Verksamheten bidrog trots allt till olika möten och samtal och vi arrangerade ”Pachamanca”-matlagning i två tillfällen med femtiotal deltagare.

 

De engagerade personerna under denna säsong var inte så många. Därför tog Rafael huvudansvaret trots sin sjukdom (Frozen schoulder). Anita var också ansvarig för kryddväxter. Damir hade en grupp sommararbetande ungdomar som odlade solrosskott. Andra som var närvarande vid odlingen var Anne-Marie, Hannes Norr  och Seif Bouzid. Under sensommaren 2014 skördade vi vilda växter som svinmålla, Amarantus, Åkersenap och kirskål, vilka användes vid tillverkning av piroger. Pirogerna såldes på Stadsodlarfestivalen i Fatbursparken i Medbogarplatsen-Stockholm den 6 september. De gick åt som smör i solsken.

 

Walking through Hästa Gård

 

Under hösten tog Anne-Marie Grave initiativ till skapandet av ett textilt konstverk på Tensta konsthall. Avsikten var att bearbeta den traumatiska tiden under hösten 2013 och våren 2014. Den första träffen började med en promenad omkring vår gamla odlingsplats på Hästa gård.  Marken där vi odlat var helt demolerad. Vi tog några bilder som sedermera ingick i collaget. Tre ggr därefter på söndagar fick vi husera på Tensta Konsthall där vi arbetade med collaget.  Deltagare var Eric Sjödin, John Freddy, Seif Bouzid, Anita Karp, Rafael Altez samt några nya deltagare. Det hela leddes av Anne-Marie. Slutarbetet av konstverket sköts på framtiden.

 

Studiecirklar

 

Föreningen började hösten 2014 driva studiecirklar på Medborgarskolan i Hjulsta torg. Ämnen för studiecirklarna var föreningsdemokrati, ekoodling, biodling, återvinning av textilt material, byggande av drivbänk, m.fl. Anne-Marie och Rafael höll några föreläsningar för Medborgarskolans fas3-personer och hade även pausgympa med dem. A-M fick undervisa i klädsömnad några gånger, tills kursen avbröts av deras handledare på oklara grunder. Rafael höll en lektion i snickeri för samma grupp.  Vårt samarbete med Medborgarskolan blev inte det bästa.

 

Rumänska stickerskor av bägge könen

 

Anne-Marie har initierat och drivit stickgrupper där romer/EU-migranter lärt sig sticka för att  kunna sälja halsdukar i lyxiga garner och vackra färger. De träffades till en början på Cyklopen varje onsdag, sedan hemma hos Johanna Persson i Högdalen.

 

Brödutdelning till EU-migranter

 

Under hösten inleddes ett samarbete med Saltå Kvarn. Bröd och bullar som inte gått åt under dagen delas ut till olika föreningar under kvällen för vidarebefordran till fattiga EUmigranter och flyktingar. Vår förening har fått förtroendet att hämta bröd på fredagar.

 

Externa samarbeten

 

Blå vägen

 

Efter samarbetsdiskussioner gick Blåvägen med på att tillåta oss flytta vår traktor till deras verksamhetsställe i Hjulsta koloniområde. Vi passade på att bygga ett provisoriskt förråd för att flytta även andra mindre värdefulla tillhörigheter som vår förening ägde efter avhysningen. Materialet som använts och sättet att bygga går mot alla etablerade regler men det var en akutekonomisk lösning för vår förening. Blå vägen betalade (2000kr) transport av vår traktor från förråd till Blå vägens område i Hjulsta. Tanken var att reparera och använda gemensamt. Traktorn blev dock inte använd som det var tänkt p.g.a. svårigheter att reparera.

 

Tensta konsthall

 

Den 12 december 2013 visade på Tensta Konsthall Erik Sjödin & Fernando Garcias film ”Two hectares” om Akalla ekoodling 2013. I samband med detta anordnades en öppen debatt om Akalla ekoodlings framtid med inbjudna deltagare (exploateringskontoret, Naturskog AB, Hästa gårds vänförening, Maria Mutt, m.fl). Tyvärr kom ingen ansvarig från Stockholms stad, eller Naturskog AB. Detta kan vara bevis på att de bagatelliserat vår förening och betydelsen av stadsodling.

 

I samverkan med Tensta konsthall arbetade vi (som tidigare nämnts) under fyra söndagar fram det textila konstverk som senare använts vid olika evenemang.

 

Konstfack (Sergio Montero Bravo) hade också ett samarbete med Tensta konsthall där konstfackelever hade i uppgift att designa och tillverka olika objekt som examensarbeten, var av ett var ett soppkök på hjul, som de donerade till vår förening.

 

Föreningen Hem (Sven Hovmöller)

 

Vi hade redan före avhysningen kontaktat romer som hjälpte oss med flytten. Vi skänkte bort vår husvagn i utbyte mot tjänster. Sedan inledde vi ett samarbete med föreningen Hem för att hjälpa EU-migranter. Till exempel deltog vi i en antirasistisk demonstration i Kista Centrum för att stödja romer som hade trakasserats av rasistiska ungdomar.

 

Norra Järva stadsdelsråd

 

Den 25/1 startades ett samarbete med Norra Järvas stadsdelsråd som grundades då. Vi tog upp frågor om gröna jobb och stadsodling på Järvafältet och valdes till ekologiarbetsgruppen. I maj 2014 anordnades Husbydagen där vi hade ett bord och informerade om vår förening.

 

Wikimedia

 

Rafael har kontakt med Wikimediaföreningen i Sverige för att utveckla internetanvändning som passar med vår vision. Vi fick instruktioner för att använda/producera bl.a. Wikipedia och andra material på nätet.

 

Peruanos en Suecia

 

Vår förening har hjälpt och sponsrat aktiviteter som Peruanos en Suecia(Peruaner i Sverige) har

 

arrangerats.  T.ex. hjälp med ansökan om polistillstånd för politiska demonstrationer, och bidrag med

 

 mat, m.fl.

 

Samarbete med bönder i Norrtälje

 

Under hösten 2014 inleddes och samtal om samarbete med Christer och Esbjörn i Utål, Norrtälje. Styrelsen besökte deras bondgård i september. De är intresserade av kravodling och att eventuellt hyra ut land. Vi hoppas att vi  i framtiden ska få möjlighet att odla där.

 

Fönster för växthus

 

I slutet av 2014 fick föreningen ett hundratal 30-talsfönster från en fastighet i Traneberg. Vi transporterade dessa till Hjulsta odlingsområde i flera omgångar under julhelgen. Vi erbjöd Blå vägen att ta del av detta, vilket de med glädje gjorde. Fönstren var tänkta att användas för att bygga växthus och drivbänkar för förodling under våren 2015.

 

Klimatsverige

 

Rafael deltog i ett möte den 15 november 2014 med trettiotal klimatorganisationer som tillsammans bildade nätverket Klimatsverige.  Huvudsyftet med samarbetet var att kämpa mot klimatförendringar och för att skapa en starkare och bredare klimatrörelse i Sverige. Arbetet i arbetsgrupperna resulterade i nätverket KlimatSverige. Vår förening försökte profilera sig i klimatkampen som en ledande kraft inom stadsodling. Mer detaljer kan läsas i www.klimatisverige.se

 

Övriga klimat- och miljöfrågor

 

Under hösten deltog vi i en protest mot Förbifart Stockholm utanför Stadshuset i samband med att den nya majoriteten startade sin verksamhet där. Vi satte även upp banderollen ”Eko-grönsaker åt alla” utanför Stadshuset.  Sedan har vi fortsatt kampen i Järva fält område tillsammans med andra föreningar.

 

 

 

Lista över styrelsemöten 2014

 

20140502

Styrelsemöte

20140509

Styrelsemöte

20140902

Styrelsemöte

20140916

Styrelsemöte

20141021

Styrelse+IsaTuran, Clara Bergman

20141214

Årsmöte 2013

20141216

Konstituerande styrelsemöte

20141220

Styrelsemöte

 

 

 

 

 

Hej alla Gulliga - medlemmar, sympatisörer, volontärer och alla som saknar Akalla eko-odling!

 

Vi i föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen  har bokat Tensta Konsthall den 9/11, 16/11 och 23/11 mellan 12-17.

Vi ska sy ihop ett textilt konstverk, ett kollektivt sådant, och Tensta Konsthall vill passa på att visa runt också en av gångerna. Den 16/11 får vi besök av en poet, som själv föreslog att han skulle komma. Spännande!

Syfte:  att bearbeta det jobbiga med att i alla hast i smällkalla vintern tvingas lämna Hästa Gård(avhysningen genomfördes den 21 januari i år) och ett lysande projekt och ekologiskt grönsaksodling  som skulle ha kunnat utvecklas till nåt fantastiskt.

Som förberedelse genomför vi promenader genom Hästa Gård. Arbetsnamnet på projektet heter ”Walking through Hästa Gård”. Eller ”Vi som saknar Akalla eko-odling” för en del kanske inte gillar att det är på engelska. Men vi har ju faktiskt haft lite internationella kontakter såsom Fernando Garcia Dory m fl.

Den första promenaden går av stapeln söndagen den 19/10 kl 12. Vi träffas vid bussarna på Akalla T-banestation och tar oss till Tavastehusgatan (andrahållplatsen, så man kan gå dit också). Därifrån går vi till Hästagård. Efteråt kan vi fika ihop, plats meddelas senare. Ta med termos med varm dryck och nåt att äta samt papper, penna och ev kamera.

Vi kommer att informera mer detaljer i denna sida eller via e-post.

Väl mött den 19 oktober kl 12!

Anne-Marie 070 30 77 547

Rafael 070 3411143

Hej våra vänner!

Tyvärr har vi för tillfället lämnat all vår verksamhet i Akalla ekoodling. Som alla vet vår verksamhet blev avvecklat av den politiska alliansen som regerar både staten och Stockholms kommun.  För eller senare andra krafter kommer att hjälpa oss att utveckla ekologisk odling och Permakultur kanske ännu bättre än tidigare. Om ni vill läsa mer om hela konflikten kan ni läsa i vårt nyhetsarkiv  i denna hemsida.

 Föreningen för DGF startar en ny fas av kampen för att utveckla  och tillämpa den GULLIGA Visionen. Tack vare Blåvägens hjälp har vi startat en ny verksamhet i Hjulsta (eller Lunda koloniområde).  Hjulsta har blivit vår mötesplats och en punkt där kan vi fortsätta utveckla idéer och aktiviteter.

För närvarande är vår odlingsverksamhet, som blir den viktigaste aktivitet, trots att den är i liten skala. Studiecirkelverksamhet har vi också startat i sammarbete med Medborgarskolan inom grönsalsodling, biodling, kompostering och ekotoaletter. Snart planerar vi att starta studiecirklar i andra ämne om vi får flera intresserade. Ni får gärna komma med idéer och förslag.

Vi bjuder alla som är intresserade att aktivera sig i Hjulsta ekoodling att komma till platsen som ligger 200 m från Hjulsta T-banna, andra sidan av kolonilottområde och bredvid Blåvägens odlingsverksamhet.

 Om intresse finns kan Hjulsta ekoodling bli en självständig förening.

Snart kommer att bli årsmöte i föreningen för DGF som är initiativstagare till verksamheten.

Mvh

Styrelsen i DGF

För mer info läs Hjulstaodlingens hemsida: http://hjulstaodling.eko08.net/ eller
ring Rafael   på 070-3411143

Kan ni läsa mer om Blåvägens verksamhet i samma område HÄR

SVEA HOVRÄTTS BESLUT (2014-02- 14) Aktbilaga 5   Mål nr ÖÄ 1171-14

Överklagande och begäran om inhibition alternativt återförvisande

 

Jag vill överklaga den här gången inte med argument som passar bara inom ramarna för nuvarande lagar eller regler som styr kontraktsfrågor för mark i Stockholms kommun. Stockholms stad (genom exploateringskontoret och Naturskog AB) har redan jämnat den infrastruktur som tillhörde vår verksamhet med marken. Jag undrar bara om deras sätt att utradera oss hör till ett demokratiskt samhällssystem. De har inte besvarat våra initiativ till dialog och inte ens ställt upp för en offentlig debatt omkring ”Akalla ekoodlings framtid” i Tenstakonsthallen i samband med ett öppet evenemang i slutet av år 2013. Jag vill skapa en teoretisk debatt som kan leda till ett nytt prejudikat i rättväsendet som passar nutida föränderliga värld som är hotad av olika kriser. Jag hänvisar också till vad jag tidigare anfört i underinstanserna, avseende huvudfrågan och frågan om inhibition.

 

Om man inte diskuterar öppet och på ett demokratiskt sätt ett alternativ som Permakultur, som kan bli samhällets framtida räddning, stoppar man utvecklingen av en social resiliens för samhället. Som Peter Rydberg MP har skrivit i DN och där påstått; Att ha lokalt producerad matsäkerhet kan vara viktigare än att skaffa moderna vapen för att försvara samhället, med tanke på att ca 80% av den mat som Sverige behöver är importerade och den akuta klimatkrisen som blir mer och mer hotande såväl i Sverige som globalt. Om Permakultur som passar i Hästa gård har jag utvecklat även i en vision som kunde diskuteras. (Se bilaga 1)

 

Jag har blivit behandlad av tjänstemän som en brottsling trots att jag har bara försökt agera i enlighet med klimatdebatten och behovet av omställning i dagens samhälle. Detta bemötande är obegripligt med tanke på att det finns så mycket vetenskaplig information om dessa frågor. Tjänstemän som tillämpar regler bokstavligt, i denna situation som är en nödsituation, kan bli en fara och skadliga för samhällets framtid. De ser träden men inte skogen. De har nonchalerat alla positiva effekter av vår verksamhet och alla investeringar och ansträngningar som inneburit utvecklingen och vinster respektive kostnadsminskningar för samhället.  Detta förklarade jag i det tidigare överklagandet.

 

Ett samhälle som är inte tolerant mot andra kulturer kan inte kalla sig för öppet samhälle. Jag har genom mitt indianska sätt att tänka och leva plus min akademiska bakgrund, på ”Akalla ekoodling”, börjat utveckla ett alternativ som är hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi kan inte å ena sidan uppmuntra och gilla, t. ex genom massmedia, de unga centerpartisternas eller andra svenskarnas ”gerilla”-odling och å andra sidan kriminalisera en indianskt inspirerad ”gerilla” -odling. Vilket är uppenbart när kronofogdemyndigheten har avvecklat ”Akalla ekoodling” redan, trots en legitim verksamhet med folkstöd bara för att vi saknade kontrakt och trots att frågan om inhibition inte var slutligt prövad.

 

Jag påstår att vi lever ett paradigmskifte vilket betyder att vi upplever en konflikt mellan det gamla och det nya. Alltså; representanter för det gamla industrisamhället vägrar acceptera nya omställningsalternativ för det postindustriella samhället. Ska samhället kollapsa först som i den gamla Sovjetstaten för att vi ska inse behovet av nya alternativ som passar i det kommande paradigmet? Enligt mina studier kan ett paradigmskifte ske antingen fredligt genom reformer eller genom revolutioner. Hur tror ni ungdomarna som bor omkring Järvafältet och har protesterat genom kravaller mot polisens maktmissbruk i mars 2013, känner sig när kronofogden ordnar avhysning av ett fredligt och fungerande reformalternativ för samhället? Det är inte konstigt att det spekuleras om en möjlighet (eller risk?) för en världsrevolution omkring 2020. Ni får bestämma om ni erbjuder den fredliga eller den icke-fredliga vägen för ungdomarna som t.ex. redan var odlare och/eller deltagit som volontärer i vår odlingsverksamhet.

 

Jag vill också påminna er att folkrörelser såsom arbetarörelsen i Sverige har inte lyckats utan att ha varit helt ostörda för att bli en del av det etablerade demokratiska samhället. Men de vågade kämpa, trots dödsoffer t.ex. i Ådalen 1931, för sin sak. Just nu vårt odlingsprojekt har börjat som en del av miljöfolkrörelsen för omställning i samhället med Studiefrämjandet i spetsen. Vår föreningsverksamhet som är en del av folkrörelsen har behandlats precis som ett vanligt företag eller liknande som är ute efter bara ekonomisk vinst. Folkrörelser kommer att fortsätta genom folkbildningen att uppmuntra lärandet och det kritiska tänkandet.

 

Tjänstemän som förkastar hållbara alternativ såsom Permakultur behöver kanske mer upplysning och/eller kanske fortbildning för att förbättra sina ”Naturintelligens”, enligt Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Detta skulle gynna samhället därför att besluten som tas skulle vara mer hållbara i tid och rum. Se lite mer om naturintelligens här: http://www.multiplaintelligenser.se/naturklok.html

 

Om ni avslår min överklagande kan jag bara önska er lycka till med ert gamla sätt att tänka och agera. Men jag skulle vara tacksam om ni tipsar om detta ärende åtminstone till samhällskritiska program i massmedia såsom ”Uppdrag granskning” i SVT och ”Kalla fakta” i TV4. Just nu befinner jag mig fortfarande på en psykiatrisk avdelning i ett sjukhus där försöker jag återhämta mig efter allt som hänt med min mentalhälsa de senaste två månaderna. Annars skulle jag argumenterat mer. Jag hoppas att massmedia kan granska om bara jag eller fler behöver psykiatrisk vård.

Tack

Rafael Altez Calderon

 

 Lyssna om du vill följande texten  på en inspelade direktsändning här:   http://bambuser.com/v/4408780  

Gatustrejken slutar men Rafael hungerstrejkar för att hedra våra kaniner

Gatustrejken(se några bilder här: https://bambuser.com/v/4383290) slutade efter en månads demonstration (februari 2014). Vår förening för DGF och andra sympatisörer till FRAE(Fronten för att Rädda Akalla Eko-odling) har inte hunnit göra en detaljerad utvärdering men ändå kan man säga att gatustrejken i stort sett varit framgångsrik även om huvudmålet att rädda ”Akalla eko-odling” inte uppnåtts. Det är fortfarande en kamp mellan ”David”(FRAE) och Goliat (etablissemanget). Framtiden kommer att visa att vi har det rätta omställningsalternativet på vår sida men segern kan dröja lite.

Som alla våra medlemmar och sympatisörer önskar sig kommer vi att ta en paus i kampen för att rädda ”Akalla eko-odling” för att utvärdera, analysera och planera vidare åtgärder. Vår förening(DGF), som en del av omställningsrörelsen, kan inte ge upp eller försvinna så länge orättvisan och kampviljan finns. Jag vill tacka alla som har bidragit till kampen hittills för att rädda Akalla eko-odling. Trots att vi har förlorat ett slag så fortsätter kampen!

Tyvärr måste jag berätta att efter så många negativa händelser under de senaste dagarna i februari var jag på gränsen att kollapsa psykiskt och jag blev tvungen att söka läkarhjälp.  Jag blev utsatt för bl.a. det diktatoriska beteendet av krafterna som har utplånat ”Akalla eko-odling”, vinter väder, oljud och avgaser på strejkplatsen, inbrottsförsök, sömnbrist samt  bortgång av min storasyster Eduarda i Peru.

Jag har skrivit FRAE:s manifest som inkluderar kaninerna som en del av kämpande medlemmar i en ekocentristisk front. Jag tycker att kaninerna har lika stor rätt att existera i Hästa gård som de andra djuren. Många personer har visat empati för de oskyldiga kaninerna som lider av den så kallade ”västcivilisationens” antropocentristiska lagar och procedurer, liksom avhysningen.

Även om att hungerstrejka för djuren kan låta löjligt, påstår jag att kaninerna som finns kvar i den raderade odlingsplatsen utmanar fortfarande oss till kamp för att rädda ”Akalla eko-odling”. Tidigare har jag filmat och visat hur illa de ”kämpande” kaninerna har mördats (titta gärna på denna länk: https://bambuser.com/v/4303871  )

Just nu mår jag bättre och börjar orka fundera på nästa steg i kampen. Som tur är har jag träffat fina människor som pratar med mig och fungerar lite som gruppterapi. Det är också uppmuntrande att läsa på nätet fina och positiva kommentarer omkring Akalla eko-odling.

Den här platsen (sjukhuset), som har hårda kontroller på patienterna, kan bekräfta att min hungerstrejk är seriös även om andra människor inte ser mig direkt som t.ex. på torget.

 Som tur är finns det resurser som Internet så att jag kan visa mig för omvärlden från den plats där jag hungerstrejkar och även kommunicera, t.ex. via telefonsamtal (Sjukhusets expedition: 08-587 335 36 och Skype.

Därför har jag, som initiativ tagare till FRAE bestämt mig för att utföra en begränsad och symbolisk hungerstrejk som sympati för de överlevande kaninerna i Hästa gård.  De överlevande kaninerna bör räddas så snabbt som möjligt innan Naturskog eller rovdjuren dödar dem. Hungerstrejken började den 1 mars 2014 och kommer att pågå i minst 5 dagar   (en dag för varje kanin) i mitt rum på sjukhuset. Vi hade fem kaniner när rivningen började.

Denna text läser jag även på Bambuser i live sändning här: http://bambuser.com/v/4408780