Följande var dagordningen:

 Härmed kallar ordföranden i Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) till årsmöte för 2020

Datum: Söndagen den 29-agusti-2021,

Tid: 15:00

Plats: Allaktivitetshus (vår odlings plats Hjulsta)

 

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Fastställande av dagordningen
 • 7 Behandling av verksamhetsberättelse
 • 8 Förenklad ekonomisk berättelse
 • 9 Revisionsberättelse
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Fastställande av medlemsavgifter
 • 12 Fastställande av verksamhetsplan för 2020 (bara för diskussion)
 • 13 Fastställande av ekonomisk plan för 2020 (bara för diskussion)
 • 14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner (som inkom 1 vecka i förväg)
 • 13 Val av
 1. a)     ordförande på ett år
 2. b)     ledamöter på två år
 3. c)      suppleant på ett år
 4. d)     revisor jämte suppleant på ett år
 5. e)     valberedning på ett år
 6. f)       Övriga poster(mötet får bestämma)
 • 14 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6
 • 15 Mötes avslutande.

 En del av dokumentationen som bör kompletteras, kommer att skickas senaste en vecka innan årsmötet i samband med en påminnelse.

 

Rafael mobil 0046(0)70 3411143 rafael05@yahoo.com