Stadgar för Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen (DGF)

§ 1 Syfte.

Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som har till syfte att skapa förutsättningar för en samhällsförändring där bl a följande principer tillämpas:

Att uppmuntra människors idé-och projektutveckling på gräsrotsnivå från en lokal till en glokal nivå. Med glokal menar vi att tänka och agera både globalt och lokalt samtidigt.

Att verka för integration av olika gräsrotsorganisationer vars syfte sammanfaller på väsentliga punkter med den GULLIGA visionen.

Att uppmuntra ett ömsesidigt och livslångt lärande.

Att uppmuntra gemenskap och interaktion mellan människor som har olika bakgrund och förmågor (eller intelligenser).

Att uppmuntra arbete för ett rättvist samhälle i harmoni med naturen, där ekonomi och teknik ska tjäna människan och naturen – inte tvärtom.

Att verka för utveckling och användning av informations-och kommunikationsteknologi (IKT), inte minst Internet som ett mäktigt kommunikationsverktyg.

§ 2. Säte

Föreningen har sitt startsäte i Stockholm, men kommer att bli en geografiskt rörlig förening med säte i den virtuella världen.

§ 3. Medlemskap.

Medlem kan vara privata personer och föreningar som stödjer föreningens syfte och föreningens stadgar. De bör lämna in skriftlig ansökan, vilket innebär att deras namn kan användas på Internet om det inte förekommer särskilda hinder till detta. Skriftlig ansökan krävs också för att lämna föreningen. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. Medlemmar som motarbetar föreningen syfte och stadgar kan uteslutas. Uteslutning beslutas av styrelsen och godkänns av årsmötet.

Man kan vara aktiv eller passiv medlem. Aktiv medlem har rösträtt, passiv medlem har yttranderätt på årsmötet. Man kan bli aktiv medlem genom att engagera sig i något uppdrag eller genomgå grundläggande studier om föreningen.

§ 4. Beslutande organ.

Föreningen beslutande organ är årsmötet och styrelsen. Varje aktiv medlem eller medlemsorganisation äger en röst på årsmötet. Extra årsmöte kan sammankallas om 2/3 av medlemmarna så önskar eller genom beslut i styrelsen.

§ 5 Styrelse.

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller suppleanter för dessa är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst..

Ordföranden leder styrelsearbetet och kallar till styrelsemötet och ansvarar för administrativa ärenden.

Kassören förvaltar föreningens medel och för dess räkenskaper.

Ordföranden och kassören tecknar var för sig föreningens firma i ekonomiska avseenden. I övrigt tecknas föreningen firma av ordföranden eller vice ordföranden.

§ 6. Avgifter.

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.

§ 7. Val.

Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet, varefter styrelsen, med undantag av ordförandeposten, konstituerar sig. Mandattiden är ett år. Året räknas samma som budgetår, vilket skall vara från 1 oktober till 30 september.

§ 8. Årsmöte.

Årsmötet hålls senast den 14 november (dagen för DGFs grundande på Plattan, Segels Torg, Stockholm). Årsmötet skall vara utlyst senast tre veckor i förväg. På årsmötet skall följande frågor behandlas:

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revionsberättelse
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
9. Beslut om medlemsavgiftens storlek
10. Val av ordförande
11. Val av styrelseledamöter samt suppleanter till dessa
12. Val av revisorer samt suppleanter till dessa
13. Val av valberedning
14. Motioner och förslag, som inkommit minst tre veckor i förväg
14. Övriga frågor

§ 9 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till-eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett årsmöte.

§ 11. Föreningens upplösning.

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.