Den här nyhet  är viktigt för "Akalla eko-odling"s framtid därför tycker vi att alla ska läsa och kommentera.

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) har; efter ett styrelsemöte, skickat följande brev till Exploateringskontorets chef:

                                                       Stockholm 2013-12-02

 

Till

Avdelningschef     Åsa Wigfeldt

Exploateringskontoret

Stockholm stad

 

Ang. grönsaksodlingen (”Akalla eko-odling”) på Hästa gård.

Vi i föreningen för den GULLIGA Folkrörelsen, kallad DGF, där jag är ordförande, undrar över att det inte kommit något svar från exploateringskontoret. Enligt den nye arrendatorn Peter Saarikoski, Naturskog AB, är  han positivt inställd till att arrendera ut en del av marken till DGF i andra hand. (den del som tidigare arrenderades av  Studiefrämjandet under 3 år då vår dåvarande ordf . var projektansvarig). Det enda som fattades var ett skriftligt besked från exploateringskontoret.  Enligt muntlig uppgift skulle han fråga exploateringskontoret om detta i början av oktober efter vårt möte. Vi förutsätter att det kommer en slags kravspecificering som vi ska följa. Vi har börjat rensa upp på området, ta bort kaninerna,  demontera vissa byggnationer  etc.

Vi satte igång att odla för att det inte fanns någon arrendator då 4HLantbruk AB gått i konkurs i början av året. Vi fick el och vatten mot deposition och har kunnat hämta gödsel gratis hela tiden. Det kändes som en realistisk tanke att vi kanske skulle få stanna för den nye arrendatorn. Så fort vi fick veta vem det var, tog vi kontakt. Efter en lyckad odlingssäsong har vi fortfarande en del jordärtskockor  och rödbetor att ta upp och skölja. Vi har också hand om 5 personer som skickats till oss från MISA, Arbetsförmedlingen och kyrkan, samt några volontärer. Under sommaren blev vi godkända som arbetsgivare och inom kort kommer vi att få F-skattesedel också. Vi tog emot dessa personer för att de mådde bra av att ha sin sysselsättning hos oss och för att visa vad vi vill  och kan göra för att leverera ett socialt  och ekonomiskt mervärde till Hästa Gård.

Vi är fortfarande en ideell förening där all behållning går till föreningen. Inga arvoden betalas ut till styrelsen. Vi räknar med att kunna ta om hand 15-20 fas3-personer och då blir det möjligt att anställa några också. Hitills har odlingen gått med vinst eftersom inga löner betalats ut. Under en övergångsperiod behöver vi fortsatt stöd från kommun  och stat i form av fas3-personer osv.

Vi bedriver undervisning i permakultur , återvinning, hur man utvecklar sina olika intelligenser och respekt för varandra eftersom Akalla eko-odling är en så bra träffpunkt för olika kulturer.  Människor med vitt skilda bakgrunder njuter av en arbetsplats som är rik på mångfald och samtidigt gör gott för både samhälle och natur. Genom vårt arbete, som bedrivs till 100% ekologiskt, vill vi bidra till att göra Hästa Gård ännu mera intressant att besöka. Från början var jorden lerig och stenig, nu är den odlingsbar, tack vare det idoga arbetet som främst Rafael Altez Calderon,(tidigare ordförande,  numera fältansvarig i DGF),  presterat.  Om inte vi odlat upp jorden under sommaren hade det bara vuxit tistlar och ogräs där. Det är också viktigt att det finns gott om stadsodlingar i städerna da manniskor efterfragar narodlat mer och mer . Att odla själv så här tillsammans är ocksa ett sätt att känna sig delaktig   i samhällsutvecklingen, ta ansvar för framtiden och  för ett rättvist samhälle i harmoni med naturen.

Vi skulle vilja ha möten med exploateringsnämnden, exploateringskontoret och Naturskog AB för att i samråd gemensamt komma fram till tydliga ramar för verksamheten.  Vi vill leva upp till de höga krav som staden och Naturskog AB  ställer  så att vi ska passa in i stadens nya vision om grönområden (Den gröna promenadstaden maj 2013) och stadsodlingsmöjligheter och ge ett mervärde till  Hästa Gård.  Det kommer inte bara att tillföra  ekosystemtjänster utan även sociala och ekonomiska fördelar för samhället. 

Mvh

Anne-Marie Grave/ordförande för föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen

 

OBS!

kommentarer får ni skicka till info@gulliga.se eller diskutera gärna i en forum på denna webbplats gulliga.se