Detta är överklagande av Rafael som fick avslag:

 

Överklagande och begäran om inhibition alternativt återförvisande

 

Till

Tingsrätten

 

Inges till

Kronofogdemyndigheten

Betalningsföreläggandeenheten

SHR

Box 1144
621 22 Visby

 

Klagande

Rafael Calderon, 561205-

Hagavägen 26

194 40 Upplands Väsby

 

Motpart

Naturskog AB, 556620-8012

Ströms Gård

195 95 Stockholm

 

Överklagat beslut

Kronofogdemyndighetens beslut 2013-12-03 Utslag nr 01-101086-13, Mål nr 01-186372-13

 

Saken

Förpliktande om avflyttning

 

Yrkanden

1 Att tingsrätten beslutar om omedelbar inhibition i ärendet

2 Att tingsrätten beslutar att upphäva beslutet av Kronofogdemyndigheten

3 Alternativt, om tingsrätten inte beslutar enligt 2 - att tingsrätten söker uppnåförlikning mellan parterna

4 Alternativt, om tingsrätten inte beslutar enligt 3 - att tingsrätten beslutar att återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten för förnyad handläggning

 

Bakgrund och grunder

Planeten Jorden är i största fara pågrund av växthuseffekten och jag agerar för att skydda den. Om världen inte agerar kan vi inom några år nåett game overför ett stabilt klimat påjorden, med gigantiska konsekvenser. Och ju längre vi väntar med att agera, desto mer ökar riskerna.såskriver bl.a. Margot Wallström, tidigare ledamot i Europeiska kommissionen och ansvarig för miljöfrågor 19992004.

 

http://www.dn.se/debatt/risken-for-klimatkatastrof-storre-an-vad-de-flesta-tror/

 

Den form av verksamhet som jag bedriverär nödvändig för Jorden eftersom verksamheten pekar påoch är lösningen på ett akut problem. Stadsnära ekologisk odling krävs för att undgåen klimatkatastrof och det är bråttom. Stadsnära ekologisk odlingär ocksåen komponent för en uthållig livsmedelsförsörjning.

 

Min odling sker enligt principerna för permakultur (Läs gärna  här: http://www.permakultur.se/index.php?lang=sv)och är en framgång för det stadsnära jordbruket. Permakultur handlar bl.a. om att återvinna det som finns där jag odlar, som exempel kan jag nämna kompostering. Detta för att såmycket som möjligt av resurserna ska tas tillvara och sålite som möjligt försvinna som sopor eller påannat sätt. Detta gör ocksåatt det som behöver tillföras är väldigt begränsat. Under mina år här har mullhalten i jordenökat kraftigt. Jag odlar i samklang med naturen, med småresurser och utan kemikalier. Arbetskraften är bl.a. arbetslösa med invandrarbakgrund via Arbetsförmedlingen och volontärer.

 

Man kan verkligen se min odling som ett skyltfönster för ekologisk stadsodling. Det handlar ju som sagt om att Jorden kräver detta. Vidare handlar det om integration och inkluderande av många grupper, de omkringboende, ungdomar, personer med olika härkomst, personer som behöver stöd etc. Det handlar dessutom om pedagogik och kunskapsöverförande. Och människor kommer i massor för självplock av ekologiska grönsaker.

Omställning till det samhälle som är nödvändigt för att undgå en klimatkatastrof handlar om att vi i våra hemkommuner och stadsdelar samlas för att hindra och möta de utmaningar som följer av klimatförändringarna.Det handlar inte om en naiv tro utan om vetenskapliga välgrundade prognoser som visar hur allvarligt är läget. Lyssna gärna på Johan Rockström Här:  https://www.youtube.com/watch?v=eXTsN_0xPyU

 

 Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ.

För mig innebär denna omställning att påett klokt sätt använda våra kunskaper och tekniker, att göra det lokalt, med generositet och mycket glädje.

Jag har haft marken i lovlig besittning först för Studiefrämjandet och senare för 4H. Naturskog får anses ha godtagit detta förhållande dådet var känt när de övertog driften och senare arrendet. Därför har jag haft marken i lovlig besittning även under Naturskogs tid. Jag har haft skäl att tro att min förening skulle få rätt att fortsätta verksamheten pågrund av de olika övergångarna av intressenter tillsammans med att jag faktiskt har fått de nödvändiga resurserna för att fortsätta driften i form av vatten, gödsel och el från dem som haft arrendet. Det har handlat om muntliga utfästelser, inledande av diskussioner om en överenskommelse och konkludent handlande.

 

Jag, genom min förening, har i dessutom i samråd med sociala myndigheter utövat ett visst arbetsgivaransvar för personer som är socialt särskilt utsatta. Det är vidare såatt odlingen går inte att avbryta direkt eftersom det finns grödor (såsom jordätrskockor, rödbetor och kryddväxter) i jorden som inte har skördats. Ett avflyttande skulle ocksåvara mycket kostsamt och innebära att framtida verksamhet skulle bli mycket svårt att återuppta.

 

Jag åberopar med anledning av detta även nöd för fåbedriva denna typ av odling och andra åtgärder som är nödvändiga för planeten Jorden. Det är av nöd som denna situation och allemansrätten nu måste tolkas. Allemansrätten är inte statisk utan har påverkats av samhällsutvecklingen tidigare. Nu handlar det inte om en liten justering utan det måste tas språng för att rädda vår planet. Det måste till exempel anses tillåtet att fortsätta att odla här sålänge som Naturskog inte visat att marken behövs påett bättre sätt.

 

Det ovan sagda utgör skäl för att tingsrätten ska förordna om inhibition dådet kommer att medföra betydande olägenheter om beslutet ska gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Eftersom ärendet är komplicerat och utgången är oviss bör tingsrätten besluta om inhibition, se till exempel Regeringsrättens årsbok RÅ2009 ref. 5.

 

Det ovan sagda utgör ocksåskäl för att tingsrätten ska bifalla mitt yrkande enligt punkt 2.

 

Jag yrkar i annat fall att tingsrätten ska aktivt arbeta för att nåförlikning, dvs att vi parter kommer fram till en överenskommelse.

 

Alternativt yrkar jag att tingsrätten återförvisar ärendet till Kronofogdemyndigheten eftersom de utgått ifrån att jag olovligen tagit marken i besittning och eftersom jag inte fått någon uppsägning från 4H före ansökan gjordes till Kronofogdemyndigheten. Ej heller har Naturskog gjort någon uppsägning av mig innan de tog över som sökande hos Kronofogdemyndigheten.

 

I övrigt hänvisar jag till tidigare ingivet material till Kronofogdemyndigheten.

 

 

Stockholm den 26 december 2013

 

 

Rafael Calderon

PN 5612052513

 

OBS!

Jag har rekommenderat till styrelsen i vår förening för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) att inte överklaga detta ärende.  Därför att de flesta besluten gjordes när jag var ordförande på mitt initiativ och oftast utan så noggranna analyser i styrelsen. Så jag vill inte att de som sitter i styrelsen nu ska drabbas av eventuella negativa konsekvenser, såsom betalningsskyldighet av rättegångskostnader, om överklagandet förloras.