Detta är överklagande av Rafael som fick avslag:

 

Överklagande och begäran om inhibition alternativt återförvisande

 

Till

Tingsrätten

 

Inges till

Kronofogdemyndigheten

Betalningsföreläggandeenheten

SHR

Box 1144
621 22 Visby

 

Klagande

Rafael Calderon, 561205-

Hagavägen 26

194 40 Upplands Väsby

 

Motpart

Naturskog AB, 556620-8012

Ströms Gård

195 95 Stockholm

 

Överklagat beslut

Kronofogdemyndighetens beslut 2013-12-03 Utslag nr 01-101086-13, Mål nr 01-186372-13

 

Saken

Förpliktande om avflyttning

 

Yrkanden

1 Att tingsrätten beslutar om omedelbar inhibition i ärendet

2 Att tingsrätten beslutar att upphäva beslutet av Kronofogdemyndigheten

3 Alternativt, om tingsrätten inte beslutar enligt 2 - att tingsrätten söker uppnåförlikning mellan parterna

4 Alternativt, om tingsrätten inte beslutar enligt 3 - att tingsrätten beslutar att återförvisa ärendet till Kronofogdemyndigheten för förnyad handläggning

 

Bakgrund och grunder

Planeten Jorden är i största fara pågrund av växthuseffekten och jag agerar för att skydda den. Om världen inte agerar kan vi inom några år nåett game overför ett stabilt klimat påjorden, med gigantiska konsekvenser. Och ju längre vi väntar med att agera, desto mer ökar riskerna.såskriver bl.a. Margot Wallström, tidigare ledamot i Europeiska kommissionen och ansvarig för miljöfrågor 19992004.

 

http://www.dn.se/debatt/risken-for-klimatkatastrof-storre-an-vad-de-flesta-tror/

 

Den form av verksamhet som jag bedriverär nödvändig för Jorden eftersom verksamheten pekar påoch är lösningen på ett akut problem. Stadsnära ekologisk odling krävs för att undgåen klimatkatastrof och det är bråttom. Stadsnära ekologisk odlingär ocksåen komponent för en uthållig livsmedelsförsörjning.

 

Min odling sker enligt principerna för permakultur (Läs gärna  här: http://www.permakultur.se/index.php?lang=sv)och är en framgång för det stadsnära jordbruket. Permakultur handlar bl.a. om att återvinna det som finns där jag odlar, som exempel kan jag nämna kompostering. Detta för att såmycket som möjligt av resurserna ska tas tillvara och sålite som möjligt försvinna som sopor eller påannat sätt. Detta gör ocksåatt det som behöver tillföras är väldigt begränsat. Under mina år här har mullhalten i jordenökat kraftigt. Jag odlar i samklang med naturen, med småresurser och utan kemikalier. Arbetskraften är bl.a. arbetslösa med invandrarbakgrund via Arbetsförmedlingen och volontärer.

Den här nyhet  är viktigt för "Akalla eko-odling"s framtid därför tycker vi att alla ska läsa och kommentera.

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) har; efter ett styrelsemöte, skickat följande brev till Exploateringskontorets chef:

                                                       Stockholm 2013-12-02

 

Till

Avdelningschef     Åsa Wigfeldt

Exploateringskontoret

Stockholm stad

 

Ang. grönsaksodlingen (”Akalla eko-odling”) på Hästa gård.

Vi i föreningen för den GULLIGA Folkrörelsen, kallad DGF, där jag är ordförande, undrar över att det inte kommit något svar från exploateringskontoret. Enligt den nye arrendatorn Peter Saarikoski, Naturskog AB, är  han positivt inställd till att arrendera ut en del av marken till DGF i andra hand. (den del som tidigare arrenderades av  Studiefrämjandet under 3 år då vår dåvarande ordf . var projektansvarig). Det enda som fattades var ett skriftligt besked från exploateringskontoret.  Enligt muntlig uppgift skulle han fråga exploateringskontoret om detta i början av oktober efter vårt möte. Vi förutsätter att det kommer en slags kravspecificering som vi ska följa. Vi har börjat rensa upp på området, ta bort kaninerna,  demontera vissa byggnationer  etc.

Vi satte igång att odla för att det inte fanns någon arrendator då 4HLantbruk AB gått i konkurs i början av året. Vi fick el och vatten mot deposition och har kunnat hämta gödsel gratis hela tiden. Det kändes som en realistisk tanke att vi kanske skulle få stanna för den nye arrendatorn. Så fort vi fick veta vem det var, tog vi kontakt. Efter en lyckad odlingssäsong har vi fortfarande en del jordärtskockor  och rödbetor att ta upp och skölja. Vi har också hand om 5 personer som skickats till oss från MISA, Arbetsförmedlingen och kyrkan, samt några volontärer. Under sommaren blev vi godkända som arbetsgivare och inom kort kommer vi att få F-skattesedel också. Vi tog emot dessa personer för att de mådde bra av att ha sin sysselsättning hos oss och för att visa vad vi vill  och kan göra för att leverera ett socialt  och ekonomiskt mervärde till Hästa Gård.

Vi är fortfarande en ideell förening där all behållning går till föreningen. Inga arvoden betalas ut till styrelsen. Vi räknar med att kunna ta om hand 15-20 fas3-personer och då blir det möjligt att anställa några också. Hitills har odlingen gått med vinst eftersom inga löner betalats ut. Under en övergångsperiod behöver vi fortsatt stöd från kommun  och stat i form av fas3-personer osv.

Vi bedriver undervisning i permakultur , återvinning, hur man utvecklar sina olika intelligenser och respekt för varandra eftersom Akalla eko-odling är en så bra träffpunkt för olika kulturer.  Människor med vitt skilda bakgrunder njuter av en arbetsplats som är rik på mångfald och samtidigt gör gott för både samhälle och natur. Genom vårt arbete, som bedrivs till 100% ekologiskt, vill vi bidra till att göra Hästa Gård ännu mera intressant att besöka. Från början var jorden lerig och stenig, nu är den odlingsbar, tack vare det idoga arbetet som främst Rafael Altez Calderon,(tidigare ordförande,  numera fältansvarig i DGF),  presterat.  Om inte vi odlat upp jorden under sommaren hade det bara vuxit tistlar och ogräs där. Det är också viktigt att det finns gott om stadsodlingar i städerna da manniskor efterfragar narodlat mer och mer . Att odla själv så här tillsammans är ocksa ett sätt att känna sig delaktig   i samhällsutvecklingen, ta ansvar för framtiden och  för ett rättvist samhälle i harmoni med naturen.

Vi skulle vilja ha möten med exploateringsnämnden, exploateringskontoret och Naturskog AB för att i samråd gemensamt komma fram till tydliga ramar för verksamheten.  Vi vill leva upp till de höga krav som staden och Naturskog AB  ställer  så att vi ska passa in i stadens nya vision om grönområden (Den gröna promenadstaden maj 2013) och stadsodlingsmöjligheter och ge ett mervärde till  Hästa Gård.  Det kommer inte bara att tillföra  ekosystemtjänster utan även sociala och ekonomiska fördelar för samhället. 

Mvh

Anne-Marie Grave/ordförande för föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen

 

OBS!

kommentarer får ni skicka till info@gulliga.se eller diskutera gärna i en forum på denna webbplats gulliga.se

Med ett ord kan jag säga att det hela evenemanget har blivit en succé, eftersom vi har startat ett nytt sätt att kämpa för omställningsrörelser, med direkta aktioner på torget och skapat debatt även i riksdagen med Permakultur som ett intressant alternativ.

Den här gången vill jag nämna bara några positiva sidor av hungerstrejken:

Mobilisering av människor för ett mål, ”Rädda Akalla eko-odling”, vilket är ganska nära att uppnås. Det har bildats en lokal ekonomisk Förening (huvudman) som kommer att kanalisera odlingen i framtiden, denna förening kommer att bestå av både andra föreningar och privata intressenter som kan bidra på olika sätt till odlingen på kort sikt.

Vår lista, med kontaktuppgifter, på över 800 personer(nästan 10% av Akalla befolkningen) som har undertecknat vår kallelse för att ”Rädda Akalla eko-odling” kan också användas som referens för att bedöma de potentiella möjligheterna att mobilisera folk lokalt och även glokalt . De ekonomiska och materiella bidrag till hungerstrejken som motsvarar minst 5000 kronor är också tecken på att det lönar sig att kämpa.

En annan grupp av personer jobbar för att bilda en ny stiftelse som kommer att driva ett större projekt som troligen kommer att kallas för ”Centrum för folkbildning i ekologisk odling och permakultur i Akalla”. Detta stöds på olika nivåer, lokalt, regionalt och i  riksdagen.

Andra organisationer såsom Permakultur Sverige, Earthship Sweden, Megafon(ungdomsgrupp av aktivister i husby), Vänsterpartiet, Blåvägen och andra föreningar, har visat öppet stöd och vilja för samarbete i framtiden.

Besök av två Riksdagsmän och Jens Holm(V) för att visa öppet stöd till hungerstrejken. Bodil Zevallos (MP) har också skrivit ett positivt brev till alla riksdagsmän. Vilket har skakad riksdagen, som en varning, från en liten gräsrotsfolkrörelse med bra vision och initiativ (Föreningen för Den GULLIGA Folkrörensen DGF) som vågar ta striden på torget för ett lokalt omställningsalternativ, trots vinterkylan. Kolla på livesändningar här:

 del 1 http://bambuser.com/v/3474386

Del 2  http://bambuser.com/v/3474397)

Jag (Rafael), under den pågående hungerstrejken har lanserat en preliminär version av en ”Ny vision för Hästa gård”( läs mer på: http://www.gulliga.se/index.php/nyheter) Vilket betyder att vi har börjat se lösningen på ”Rädda Akalla eko-odling” i ett större perspektiv och på en högre teoretisk nivå.

Mer detaljerade analys för de två första veckor finns redan på http://www.gulliga.se/index.php/nyheter . Men Föreningen för DGF kommer att utvärdera hungerstrejken bättre, ganska snart.

Ekologisk mat och permakultur åt folket!

 Kampen fortsätter! 

Mvh

Rafael

Hej mina vänner!

Den första fasen av hungerstrejken har avslutat. Sändningen var över en timme på tre delar. Målet är nästan uppnått men det är fortfarande inte klart p.g.a. Göran R. har åkt till USA, på semester, och har blockerat all lösningar. Det finns en ansökan inlämnat till polisen för en Torgstrejk- demonstration i Kista torg.

Jag väntar också på andra organisationer som kan bli medarrangorer till Torgstrejken. Ni får kolla händelserna på livesändning i följande länkar. Tyvärr har en del av direktsändningen blivit med dåligt kvalitén men kan man se en heldel av händelserna där ute på Akalla torget i alla fall.

Del 1 29 min  http://bambuser.com/v/3481145 

Del 2  9min   http://bambuser.com/v/3481210 

Del 3 27 min  http://bambuser.com/v/3481226

Subcategories